Karnataka

Karnataka State Primary School Teachers Association

Sh. Basavaraj Gurikar,
Patron, KSPSTA
At. Banashankari Nagar,
Vijayanagar Colony, Dt. Dharwad, Karnataka
M-9448074175
gurikar.basavaraj@gmail.com
Sh. Shambulingana Gowda Patila
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar,
(Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009
Sh. V. M. Narayanaswami, President, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar,
(Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnaaka-560009
M-9448365610
Sh. Chandrashekhar N.S.
General Secretary, KSPSTA
Tq. Basavan Bagewadi,
Dt. Bijapur, Karnataka–586201,
M-9916939496
kspsta72@gmail.com
Sh. Nagesh K.
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar,
(Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009
Smt. Padmalatha
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009
Sh. Suresh C Shadsyala
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009
Sh. G.N. Dasareddy
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009
Sh. Veerendra Murugashetty
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009
Smt. Kanchana Raikar
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th  Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009
M: 09663731399
Sh. Chandrashekhar N. S.
General Secretary, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar,
(Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009
M-9916939496
Scroll to Top