Karnataka

KARNATAKA STATE PRIMARY SCHOOL TEACHERS ASSOCIATION

1. Sh. Basavaraj Gurikar
President, KSPSTA
At. Banashankari Nagar, Vijayanagar Colony,
Dt. Dharwad, Karnataka
M-9448074175
gurikar.basavaraj@gmail.com

2. Sh. V. M. Narayanaswami
General Secretary, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar,
(Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009
M-9448365610

3. Sh. Arun Pratap Reddy
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009

4. Sh. S. D. Gangannawar
State Treasurer, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar,
(Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009

5. Sh. Chandrashekhar N.S.
Member, KSPSTA
Tq. Basavan Bagewadi,
Dt. Bijapur, Karnataka – 586201,
M-9916939496

6. Sh. Yuvaraj K.
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009

7. Smt. Padmalatha G
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009

8. Smt. Barathi
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-¬560009

9. Sh. Nagaraj
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-560009

10. Smt. Kanchana Raikar
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar, (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka-¬560009
M : 09663731399