Karnataka

KARNATAKA STATE PRIMARY SCHOOL TEACHERS ASSOCIATION

1

Sh. Basavaraj Gurikar,

Patron, KSPSTA

At. Banashankari Nagar, Vijayanagar Colony, Dt. Dharwad, Karnataka   M-9448074175 gurikar.basavaraj@gmail.com

2

Sh. Shambulingana Gowda Patila

Member, KSPSTA

At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar,

(Mitabai Patel School)

Bangalore, Karnataka-560009

3

Sh. V. M. Narayanaswami,

President, KSPSTA

At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar,

(Mitabai Patel School) Bangalore,

Karnaaka-560009   M-9448365610

4

Sh. Chandrashekhar N. S.

General Secretary, KSPSTA

Tq. Basavan Bagewadi, Dt. Bijapur, Karnataka–586201,  M-9916939496

kspsta72@gmail.com

5

Sh. Nagesh K.

Member, KSPSTA

At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar,

(Mitabai Patel School)

Bangalore, Karnataka-560009

6

Smt. Padmalatha

Member, KSPSTA

At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar, (Mitabai Patel School)

Bangalore, Karnataka-560009

7

Sh. Suresh C Shadsyala

Member, KSPSTA

At 5th Main, 4th Cross,

Gandhinagar, (Mitabai Patel School)

Bangalore, Karnataka-560009

8

Sh. G. N. Dasareddy

Member, KSPSTA

At 5th Main, 4th Cross,

Gandhinagar, (Mitabai Patel School)

Bangalore, Karnataka-560009

9

Sh. Veerendra Murugashetty

Member, KSPSTA

At 5th Main, 4th Cross, Gandhinagar, (Mitabai Patel School) Bangalore,

Karnataka-560009

10

Smt. Kanchana Raikar

Member, KSPSTA

At 5th Main, 4th  Cross,

Gandhinagar, (Mitabai Patel School)

Bangalore, Karnataka-560009

M: 09663731399