Karnataka

KARNATAKA STATE PRIMARY SCHOOL TEACHERS ASSOCIATION

1. Sh. Basavaraj Gurikar
President, KSPSTA
At. Banashankari Nagar,
Vijayanagar Colony,
Dt. Dharwad, Karnataka
M-9448074175

2. Sh. V. M. Narayanaswami
General Secretary, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka
M-9448365610

3. Sh. Arun Pratap Reddy
Vice President, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka

4. Sh. S. D. Gangannawar
State Treasurer, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka

5. Sh. Chandrashekhar Nugli
Member, KSPSTA
Tq. Basavan Bagewadi, Dt. Bijapur,
Karnataka – 586201, Karnataka
M-9916939496

6. Sh. Nagaraj (Gulabarga)
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka

7. Smt. Kanchana Raikar
Asst.Teachers, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka

8. Smt. Ramadevi
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka

9. Smt. Bharati
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar (Mitabai Patel School)
Bangalore, Karnataka

10. Smt. Padmalata
Member, KSPSTA
At 5th Main, 4th Cross,
Gandhinagar (Mitabai Patel School)
Bangalore Karnataka